Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Niebieski szlak pieszy Wąchock - Cedzyna

Wąchock PKP - początek szlaku 


Wąchock MZK,PKS (1,00) - najważniejszym obiektem zabytkowym Wąchocka jest Klasztor Cystersów. Wzniesione w pocz. XIII wieku opactwo jest jednym z najpiękniejszych pomników architektury romańskiej w Polsce. Mury kościoła zbudowane są z żółtawo-szarych i brunatno-czerwonych ciosów kamiennych układanych w naprzemienne pasy. Główna nawa wzniesiona jest w stylu romańskim, w kaplicach bocznych oraz przy transepcie widoczne są wpływy gotyku. Wyposażenie wnętrza - barokowe z XVII i XVIII wieku. Od 1980 roku w opactwie umieszczane są pamiątkowe tablice poświęcone twórcom Podziemnego Państwa Polskiego i uczestnikom Powstania Styczniowego. Tu złożono przywiezione z Wileńszczyzny prochy Jana Piwnika "Ponurego" i urządzono muzeum z cennymi pamiątkami z okresu zmagań o wolność naszej ojczyzny. 

Rataje (2,5) 

Polana Langiewicza (5,00) - według tradycji w czasie powstania styczniowego znajdował się na niej ćwiczebny obóz. Miejsce to upamiętnia żeliwna tablica - pomnik. 

Wykus (10,00) - jest to uroczysko leśne położone w Lasach Siekierzyńskich. W l. 1943-44 mieściła się tu baza partyzancka oddziałów "Ponurego". Jesienią 1943 r. rozegrało się tutaj kilka zaciętych walk z Niemcami, po których pozostały liczne mogiły. Na miejscu dawnego obozowiska znajduje się kapliczka z obrazem Matki Bożej z Wykusu, patronki Świętokrzyskich Zgrupowań AK. Wykus objęty jest ponadto ochroną rezerwatową ze względu na zachowane tu fragmenty lasów i borów mieszanych o charakterze naturalnym. 

Sieradowice (17,00) 

Bodzentyn (20,00) Rynek dolny - W miejscowości tej na szczególną uwagę zasługują: kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa, ruiny zamku oraz zabytkowa zagroda. Kościół Św. Stanisława Biskupa został zbudowany w stylu gotyckim w XV wieku i przebudowany w XVII w. Warte bliższego przyjrzenia się wewnątrz kościoła są: monumentalny ołtarz główny, który pierwotnie znajdował się w katedrze wawelskiej, XVII-wieczna drewniana rzeźba tzw. Pieta - Matka Boska Bolejąca, ostrołukowy portal z tablicą erekcyjną z 1452 roku oraz bezcenny tryptyk gotycki w zakończeniu północnej nawy namalowany w 1508 roku przez zięcia Wita Stwosza - Marcina Czarnego. Będąc w Bodzentynie koniecznie należy zobaczyć ruiny zamku z XIV wieku. Do dziś zachowały się jedynie wzniesione na planie podkowy ruiny obwodowe trzech skrzydeł z piaskowcowym portalem bramy wjazdowej prowadzącej na wewnętrzny dziedziniec, zamknięty od zachodu ścianą kurtynową. Zagroda Czernikiewiczów - jest zachowanym in situ obiektem stanowiącym wspaniały przykład specyficznej architektury małych miasteczek rolniczych, jakim jest Bodzentyn. W skład zagrody wchodzą: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz wozownia, które wraz z drewnianym ogrodzeniem tworzą zwarty zespół w kształcie czworoboku. Najstarsze elementy zagrody pochodzą z 1809 roku. Trzy dobudowane do domu izby mieszkalne pochodzą z lat 1870 i 1920. 

Góra Miejska (22,5) - wysokość 428 m n.p.m. 

Święta Katarzyna (28,5) PKS - najcenniejszym obiektem w tej miejscowości jest kościół i klasztor Bernardynek powstały w XV wieku dla Bernardynów (obecnie gospodarzą w nim siostry z tego samego zgromadzenia). Z zabytkowej części zachowały się jedynie XVII-wieczne krużganki okrążające niewielki wirydarz, reszta została odbudowana po pożarze w 1847 roku. Nieopodal usytuowane są dwie kapliczki z XVIII i XIX wieku w stylu regionalnym ustawione w miejscu dawnych domków pustelniczych oraz źródełko i kapliczka Św. Franciszka (z dna zbiornika wydobywają się gazy zawierające składniki łagodzące zapalenie spojówek - stąd też źródełko otrzymało nazwę Św. Franciszka - patrona m.in. dobrego wzroku). Ponadto warto również odwiedzić Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Wśród eksponatów: największy, pokazywany w Polsce kryształ kwarcu przywieziony z Arkansas, wielkie trylobity i amonity sprzed setek milionów lat oraz wiele unikatowych okazów. 

Krajno Zagórze II (29,5) 

Ciekoty (34,5) PKS, MPK - w miejscu gdzie stał dwór, w którym wychował się Stefan śeromski, znajduje się zagospodarowane miejsce do wypoczynku (stoły, wiataPage 14 turystyczna, ławy). Obok staw. Na kamiennej tablicy możemy odczytać słowa pisarza odnoszące się do tej okolicy. 

Przełom Lubrzanki (36,50) - najpiękniejszy w Górach Świętokrzyski, utworzyła go rzeka Lubrzanka przecinając główny grzbiet centralnej części Gór Świętokrzyskich i oddzielając tym samym pasma: Łysogórskie i Masłowskie. 

Ameliówka, (36,5) 

Ameliówka PKS,MPK (37,5) 

Mąchocice PKS,MPK (39,00) 

Cedzyna MPK, PKS (45,5) - w XVII i XVIII w. istniała tu huta żelaza. W 1973 roku spiętrzono wodę na rzece tworząc zalew - służący dziś do celów rekreacyjnych. Zorganizowano tu przystań, wypożyczalnię sprzętu wodnego, w okolicy dobrze rozwinęła się baza noclegowa.