Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” już otwarte

„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” to miejsce, w którym organizacje pozarządowe, członkowie tych organizacji oraz osoby fizyczne z terenu LGD Wokół Łysej Góry mogą otrzymać wsparcie, wiedzę i pomoc z zakresu zakładania nowych organizacji, prowadzenia jej oraz obowiązków związanych z uruchomieniem i prowadzeniem tej działalności. Ponadto beneficjenci będą również otrzymywać informacje o możliwości pozyskania środków finansowych, konkursach ogłaszanych z różnych źródeł oraz najważniejszych zmianach przepisów. Nowo powstałe CWOP znajduje się w Biurze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" Bieliny, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, tel. (41) 26 08 158.

 Kliknij po więcej informacji o Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD w oparciu o istniejące zasoby ludzkie poprzez utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

LGD Wokół Łysej Góry, Góry Świętokrzyskie