Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Odmieniona Stacja Uzdatniania Wody na ujęciu w Bodzentynie ruszyła na 100%

Odmieniona Stacja Uzdatniania Wody na ujęciu w Bodzentynie ruszyła na 100%

24 lutego 2021 roku wydano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej i zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu w Bodzentynie przy ulicy Opatowskiej. To już kolejna z wielu inwestycji realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Całkowity koszt tej inwestycji to 3 255 810,00 zł brutto, z czego 2 647 000,00 zł netto to kwota wydatków kwalifikowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki wykonaniu tego zadania do kilku tysięcy mieszkańców naszej gminy od kilku tygodni płynie woda o najwyższej jakości. 

Podstawowym problemem obiektu przed jego modernizacją były stare, wyeksploatowane urządzenia i filtry, które nie gwarantowały właściwego uzdatniania wody dostarczanej mieszkańcom. Zrealizowana inwestycja zapewnia zwiększenie wydajności stacji do 90m3/h, a cztery w pełni zautomatyzowane filtry ciśnieniowe zdecydowaną poprawę procesu uzdatniania wody, gwarantując odbiorcom wodę o parametrach zgodnych z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W celu osiągnięcia założonej wydajności SUW i wartości parametrycznych wody konieczna była zmiana istniejącego układu technologicznego. Część istniejących obiektów nie nadawała się już do eksploatacji i niezbędna była ich likwidacja. Część wystarczyło zmodernizować i przebudować, eliminując jednocześnie potencjalne kolizje infrastruktury podziemnej. Jednak dla zapewnienia pełnej sprawności SUW trzeba było dodatkowo wybudować nowe obiekty technologiczne, wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną, jak np. zbiornikami wody czystej (wyrównawczymi), wód popłucznych, fragmentami sieci wodociągowej, rurociągami technologicznymi, kablami itp. Kompletnej wymianie podlegał cały system Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki. Przeprowadzony został także kompleksowy remont budynku SUW, wraz z zabudowaniem kompletnego nowego systemu grzewczego. Teren stacji ogrodzono z uwzględnieniem wielkości zabudowy nowych obiektów, wykonano na nim nowy i przebudowano istniejący układ komunikacji wewnętrznej. Zastosowano przy tym nowe energooszczędne oświetlenie.

Stacja Uzdatniania Wody w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej zasilana jest z dwóch ujęć wody podziemnej. Jedna studnia to studnia wyremontowana przez wykonawcę całej inwestycji, tj. AQUASEEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Druga – to całkowicie nowa studnia awaryjna wykonana w 2020 roku przez ,,HYDROEL” – Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda z siedzibą w Zagórzanach. Informowaliśmy już mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn, że w 2020 roku na wszystkich ujęciach zakończono budowę studni awaryjnych, których dotąd nigdzie nie było.

SUW w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej zasila w wodę wodociąg, którym dostarczana jest woda do wschodniej części miasta Bodzentyn oraz sołectw: Sieradowice, Śniadka, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Wola Szczygiełkowa oraz Celiny i Podgórze.

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska realizowana była od 20.01.2019 r. do 27.02.2021 r. Wykonawcą zadania jest  wspomniana już Spółka AQUASEEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Koszt całej inwestycji to 3 255 810,00 zł brutto, z czego 2 647 000,00 zł netto to kwota wydatków kwalifikowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0120/17-03 z dnia 13.11.2017 r.

Budowa nowej studni awaryjnej, której wartość opiewa na kwotę brutto 354 396,4 zł, realizowana była poza projektem POIiŚ. Studnia w 95 % (od kwoty netto) została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach umowy pożyczki 008/19 z dnia 24.01.2019 r.

Źródło: inf. Własna/PUK Bodzentyn