Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Trwa przebudowa trasy Św. Katarzyna – Wilków - Mąchocice

Trwa przebudowa trasy Św. Katarzyna – Wilków - Mąchocice

Od blisko dwóch tygodni na trasie Święta Katarzyna - Wilków - Ciekoty trwają intensywne prace nad przebudową drogi powiatowej wraz z budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 7,5 km od Św. Katarzyny do Mąchocic Scholasterii (2,5 km odcinek będzie znajdował się w granicach gminy Masłów). Prace na tym odcinku mają potrwać przez najbliższe 18 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to ponad 14000 000 złotych. Inwestycję wspólnie z gminą Bodzentyn realizuje Powiat Kielecki oraz gmina Masłów. Dużą zasługę w realizacji tego zadania ma była Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, która bardzo pomogła w pozyskaniu środków na tę inwestycję. 

Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 0314T wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej od Św. Katarzyny do Wilkowa została podpisana 30 listopada 2020 roku i na przełomie grudnia i stycznia rozpoczęły się pierwsze drobne prace. Termin realizacji zamówienia mija 31.10.2022 roku.

- Ta inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców, turystów i wszystkich, którzy na co dzień prywatnie lub zawodowo pokonują ten odcinek. To duże zadanie, które opiewa na kwotę ponad 17 mln zł. Będziemy starać się, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników tego odcinka, trzeba jednak liczyć się z tym, że zakres zaplanowanych robót jest tam bardzo szeroki. Dołożymy wszelkich starań, aby ta przebudowa poprawiająca komfort i bezpieczeństwo zakończyła się jak najszybciej - mówi Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.  

- Tam, oprócz ścieżki, na dalszych odcinkach pojawi się również ciąg pieszo-rowerowy. Zakończenie kolejnych fragmentów planowane jest na październik przyszłego roku. Wartość całej inwestycji to 14 milionów 850 tysięcy złotych – mówi Przemysław Szymaniec, inspektor nadzoru w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje utworzenie asfaltowego ciągu pieszo - rowerowego o szerokości około dwóch metrów na całej długości inwestycji (mieszczącym się w obok pasa drogowego), budowa chodnika po obu stronach jezdni (od szkoły w Św. Katarzynie do okolic sklepu "Robert”), stworzenie przejść dla pieszych oraz zatoczek wraz z przystankami dla autobusów.

Trasa Mąchocice Święta katarzyna Trasa Mąchocice Święta katarzyna

Kalendarium głównych czynności wykonanych podczas przygotowania dokumentacji projektowej
dla zadania ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Wików – Św. Katarzyna”
       
Lp postępowanie jednostka Data
1 Pismo Gminy Bodzentyn o wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na zawarcie warunkowej umowy użyczenia części pasa drogowego drogi 0314T  Gmina Bodzentyn do Starosty Kieleckiego 24-02-2017
2 Podjęcie przez Radę Powiatu w Kielcach uchwały nr XXIV/22/2017 z dnia 20 marca 2017 w sprawie zawarcia umowy użyczenia na czas oznaczony nieruchomości będących własnością Powiatu Kieleckiego położonych na terenie Gminy Bodzentyn Rada Powiatu w Kielcach 20-03-2017
3 Zawarcie warunkowej umowy użyczenia między Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach a Gminą Bodzentyn Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach i Gmina Bodzentyn 24-03-2017
4 Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Wilków-Święta Katarzyna    Gmina Bodzentyn: Ogłoszenie na BZP i BIP 17-11-2017
5 Otwarcie ofert w postępowaniu Gmina Bodzentyn (wpłynęły 2 oferty) 27-11-2017
6 Wybór oferty DPP Białek Gmina Bodzentyn 28-11-2017
7 Spotkanie Wykonanwcy z przedstawicielami UMiG i mieszkańcami Gmina Bodzentyn 13-12-2017
8 Podpisanie umowy z Wykonanwcą na opracowanie dokumentacji (142.680,00 zł; wykonanie do 03.09.2018) Gmina Bodzentyn, DPP Białek 20-12-2017
9 Konsultacje społeczna- spotkanie z mieszkancami Wilkowa świetlica Wilków 23-01-2018
10 Spotkanie w Starostwie Starostwo Powiatowe w Kielcach 01-02-2018
11 Złożenie wniosku o decyzję środowiskową RDOŚ Kielce 20-02-2018
12 Konsultacje społeczna- spotkanie z mieszkancami Wilkowa świetlica Wilków 27-02-2018
13 Wydanie decyzji środowiskowej RDOŚ Kielce 30.07.2018
14 Spotkanie w Starostwie Starostwo Powiatowe w Kielcach 28-02-2018
15 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 14.08.2018
16 Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą (termin do 15.01.2019) Gmina Bodzentyn, DPP Białek 23-08-2018
17 Wystąpienie z wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów PZD w Kielcach 30.08.2018
18 Informacja o ostateczności decyzji środowiskowej RDOŚ Kielce 10.09.2018
19 Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu Starosta Kielecki 17.09.2018
20 Uzupełnienie, na wezwanie Wód Polskich z dnia 20-09-2018, do wniosku o pozwolenie wodnoprawne DPP Jarosław Białek 3.10.2018
21 Uzgodnienie planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 0314T PZD Kielce 3.10.2018
22 Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 8.10.2018
23 Wystąpienie o wydanie zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na działkach 810, 875/1 Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 11.10.2018
24 Wskazanie RZGW w Krakowie jako właściwej jednostki do wydania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (dz.810; 875/1) Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 17.10.2018
25 Zlecenie wykonania podziału działki 677, obręb 0024 Wilków, uprawnionemu geodecie Krzysztofowi Bednarzowi. DPP Jarosław Białek 9.11.2018
26 Wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia sprawy na 13-05-2019, z uwagi na konieczność ustalenia linii brzegu cieku (wykonania podziału działki nr 677), w związku z wydłużeniem przepustu w km 7+854 . Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 13.11.2018
27 Zgoda na na podział działki 677 w Wilkowie. PZD Kielce 20.11.2018
28 Złożenie w Ośrodku Geodezyjnym Powiatu Kieleckiego operatu podziału nieruchomości BgeO Krzysztof Bednarz 27.12.2018
29 Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu przekazania przedmiotu zamówienia DPP Jarosław Białek 10.01.2019
30 Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą (termin do 31.08.2019) Gmina Bodzentyn, DPP Białek 15-01-2018
31 Przyjęcie przez Starostwo operatu podziałowego do ustalenia linii brzegowej Starostwo Powiatowe w Kielcach 24.01.2019
32 Przekazanie map podziałowych dla linii brzegowej do Wód Polskich. DPP Jarosław Białek 24.01.2019
33 Zawiadomienie o zebraniu w sprawie dowodów. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 22.03.2019
34 Zawarcie umowy z IdeaProjekt na wykonanie dokumentacji na odcinek od pompowni do Ciekot (46.740,00 zł; termin do 03.08.2019) Gmina Bodzentyn, IdeaProjekt 01-04-2019
35 Wniosek do Wód Polskich Zarząd Zlewni w Kielcach o sporządzenie notatki z zajętości gruntu, w sprawie ustalenia linii brzegowej, będącej wymaganym załącznikiem do wniosku o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane przez RZGW Kraków. DPP Jarosław Białek 16.04.2019
36 Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (pomoc rzeczowa 189.420,00 zł) Rada Miejska w Bodzentynie 26-04-2019
37 Spisanie notatki z zajętości gruntu w sprawie ustalenia linii brzegowej. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 26.04.2019
38 Wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak KR.ZUZ.1.421.302.2018.DP Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 18.04.2019
39 Klauzula ostateczności decyzji jw. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 24.05.2019
40 Postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji jw. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 31.05.2019
41 Klauzula ostateczności postanowienia jw. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 3.07.2019
42 Przekazanie do Starostwa Powiatowego w Kielcach ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z ostatecznym postanowieniem o sprostowaniu oczywistych pomyłek do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 16.07.2019
43 Informacja Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kielcach, po konsultacji z radcą prawnym Starostwa, że ujawnienie podziału działki 677 (677/1, 677/2, 677/3) obręb Wilków oraz zmiana użytku i właściciela działki 677/2, musi być poprzedzona wydaniem przez Starostę decyzji, co może potrwać około 6 tygodni.  Starosta Kielecki 17.07.2019
44 Wniosek do Starostwa Powiatowego w Kielcach o ujawnienie podziału działek j.w.,  z podaniem podstawy prawnej. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach 26.07.2019
45 Aneksnr 1 do umowy z Wykonawcą  (termin do 31.10.2019) Gmina Bodzentyn, IdeaProjekt 02-08-2019
46 Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą (termin do 30.09.2019) Gmina Bodzentyn, DPP Białek 30-08-2019
47 Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Bodzentyna o zmianę terminu przekazania przedmiotu zamówienia DPP Jarosław Białek 30.07.2019
48 Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą (termin do 31.10.2019) Gmina Bodzentyn, IdeaProjekt 02-08-2019
49 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i przekazanie go do Starostwa z prośbą o złożenie do Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (odcinek Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna długości 7.538m; wartość całkowita 17.871.700,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 14.297.360,00 zł) Gmina Bodzentyn 14-08-2019
50 Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (zmiana terminów udzielenia pomocy) Rada Miejska w Bodzentynie 26-09-2019
51 Udzielenie Gminie Bodzentyn pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 26-08-2019
52 Wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów Starostwo Powiatowe w Kielcach 25-09-2019
53 Aneks nr 4 do umowy z Wykonawcą (termin do 28.02.2020) Gmina Bodzentyn, DPP Białek 30-09-2019
54 Wniosek o mapę ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe w Kielcach 04-10-2019
55 Wniosek o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 11-10-2019
56 Wystąpienie o przedłużenie terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu  Starosta Kielecki 14-10-2019
57 Prośba do Burmistrza o wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie DPP Jarosław Białek 15-10-2019
58 Przedłużenie terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 31-12-2020 Starostwo Powiatowe w Kielcach 18-10-2019
59 Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą (termin do 31.12.2019) Gmina Bodzentyn, IdeaProjekt 04-11-2019
60 Uzupełnienie dla wniosku z dnia 11-10-2019 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 14-11-2019
61 Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 15.11.2019r. między Gminą Bodzentyn a RZGW Kraków (dz. nr ew. 677/2, 810) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 15-11-2019
62 Pismo Gminy do Powiatowego Zarządu Dróg o udzielenie prawa do dysponowania gruntem Gmina Bodzentyn 19-12-2019
63 Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (zmiana terminów udzielenia pomocy) Rada Miejska w Bodzentynie 20-12-2019
64 Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą (termin do 31.03.2020) Gmina Bodzentyn, IdeaProjekt 31-12-2019
65 Zgoda Powiatowego Zarządu Dróg dla części działek PZD Kielce 31-12-2019
66 Pismo  Gminy do Starowstwa Powiatowego o udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością dla 4 działek Gmina Bodzentyn 10-01-2020
67 Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (zwiększenie kwoty pomocy) Rada Miejska w Bodzentynie 26.02.2020
68 Umowa dzierżawy z dnia 27.01.2020r zawarta między Gminą Bodzentyn a RZGW Kraków (dz. nr ew. 875/1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 27-01-2020
69 Zgoda Zarządu Powiatu na dysponowanie nieruchomościami (4 działki) pod inwestycję Powiat Kielecki 12-02-2020
70 Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Bodzentyna o zmianę terminu przekazania przedmiotu zamówienia DPP Jarosław Białek 14-02-2020
71 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych, których pozwolenie na budowę nie jest wymagane Starosta Kielecki 17-02-2020
72 Aneks do umowy z Wykonawcą (termin do 30.04.2020) Gmina Bodzentyn, DPP Białek 28-02-2020
73 Aneks do umowy z Wykonawcą (zwiekszenie kwoty o 8.610,00 zł) Gmina Bodzentyn, IdeaProjekt 03-03-2020
74 Decyzja: Sprzeciw do zgłoszenia z 17.02.2020r. na wykonanie robót budowlanych, których pozwolenie na budowę nie jest wymagane Starosta Kielecki 02-03-2020
75 Odwołanie od decyzji do Wojewódy Świetokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego Pełnomocnik Gminy: DPP Jarosław Białek 05-03-2020
76 Przesłanie odwołania przez Starostwo do Świetokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Starostwo Powiatowe 09-03-2020
77 Decyzja Wojewody: utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji Starosty Wojewoda Świetokrzyski 18-03-2020
78 Zlecenie dodatkowej mapy do celów projektowych, z uwagi na przeprowadzony podział działki dla Wód Polskich DPP Białek do geodeta Krzysztof Bednarz 24.03.2020
79 Aneks do umowy z Wykonawcą (termin do 31.07.2020) Gmina Bodzentyn, IdeaProjekt 31-03-2020
80 Pismo do Powiatu o wyjaśnienie dot. działek 371/1 i 371/2 (władanie samoistne Gminy Bodzentyn) Gmina Bodzentyn 07-04-2020
81 Spotkanie z projektantem DPP Białek dot. dalszego postepowania Gmina Bodzentyn 07-04-2020
82 Mail ze Starostwa dot. odszukania decyzji  z 1974r. (dot. działek 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938 - władanie samoistne Powiatu))  Starostwo Powiatowe 17-04-2020
83 Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania, Lokalizacja inwestycji celu publicznego, przedłużenie przepustów, mury oporowe. Gmina Bodzentyn do DPP Białek 23.04.2020
84 Aneks do umowy z Wykonawcą (termin do 30.11.2020) Gmina Bodzentyn, DPP Białek 27-04-2020
85 Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/216/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu( zwiększenie pomocy ) łączna pomoc 217 710,00 zł  Rada Miejska w Bodzentynie 07.05.2020
86 Aneks 2 z powiatem w sprawie zwiększenia pomocy Gmina BodzentynPowiat Kielecki 11.05.20220
87 Aneks z Wykonawcą J. Białek ( 19 680,00 zł) roboty dodatkowelączna wartość 162 360,00 zł  Gmina Bodzentyn a  DPP Białek 11.05.2020
88 Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, 7 odcinków drogi DPP Białek do Starosta Kielecki 8.05.2020
89 Klauzula na mapie do celów projektowych, zlecone 24-03-2020 geodeta Krzysztof Bednarz do DPP Białek 19.05.2020
90 Brak sprzeciwu do zgłoszenia. Starosta Kielecki do DPP Białek 2.06.2020
91 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, przedłużenie przepustów, mury oporowe. Gmina Bodzentyn do DPP Białek 12.06.2020
92 Wniosek o pozwolenia na budowę. DPP Białek do Starosta Kielecki 19.06.2020
93 Przekazanie pełnomocnictwa i potwierdzenia wniesienia opłaty. DPP Białek do W.U.O. Zabytków w Kielcach 24.06.2020
94 Ustnie przekazane uwagi do wniosku o pozwolenia na budowę. Starosta Kielecki do DPP Białek 23.07.2020
95 Wezwanie do uzupełnienia wniosku. Starosta Kielecki do DPP Białek 30.07.2020
96 Uchwała Nr XXX/255/2020(w sprawie udzielenia pomocy  rzeczowej dla powiatu)  Rada Miejska w Bodzentynie 11.08.2020
97 Złożenie uzupełnienia do wniosku z dnia 19-06-2020, na wezwanie z dnia 30-07-2020. DPP Białek do Starosta Kielecki 18.08.2020
98 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wniosku z dnia 19-06-2020 Starosta Kielecki do DPP Białek 25.08.2020
99 Postanowienie o obowiązku uzupełnienia wniosku z dnia 19-06-2020 Starosta Kielecki do DPP Białek 25.08.2020
100 Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania, w spr. wniosku z dnia 19-06-2020 Starosta Kielecki do DPP Białek 25.08.2020
101 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Wody Polskie dot. "Rozbudowy drogi powiatowej nr 0314T w msc. Wilków"  Wody Polskie 11-09-2020
102 Uchwała Nr XXXII/264/2020(w sprawie udzielenia pomocy  rzeczowej dla powiatu) łaczna pomoc wynosi 261 710,00 zł . Rada Miejska w Bodzentynie 17.09.2020
103 Aneks z powiatem w sprawie zwiększenia udzielenia pomocy  o 44 000,00 zl w 2021 r.  Gmina Bodzentyn a Powiat Kielecki 17-09-2020
104 Uzupełnienie wniosku, złożone z pismem, na podstawie ustnego wezwania. DPP Białek do Starosta Kielecki 18.09.2020
105 Prośba o zajęcie stanowiska  (skarga strony)  Wody Polskie do Idea Projekt 28-09-2020
106 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy (20.10.2020) Wody Polskie  29-09-2020
107 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy Wody Polskie do Gmina Bodzentyn 12-10-2020
108 Zawiadomienie o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy (17.11.2020) Wody Polskie 19-10-2020
109 Uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi 0314T na odcinku Wilków - Św. Katarzyna (przedłużenie przepustów, mury oporowe) Starosta Kielecki do DPP Białek 22-10-2020
110 Informacja z Gminy o wywieszeniu zawiadomienia Gmina Bodzentyn do Wody Polskie 26-10-2020
111 Przekazanie do gminy kompletnej  dokumentacji wykonanej przez DDP Białek DDP Białek do Gminy Bodzentyn 28-10-2020
112 Umowa 42/2020  z Wykonawcą DPP Białek dotyczącą zadania ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości Św. Katarzyna, na odcinku od km 8+960 do km 9+293, po stronie lewej, od skrzyżowania z DG 311015T do działki 218/14 obręb Święta Katarzyna’’ w ramach zamówienia podstawowego ,,Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna’’ wartość zadania 44 000,00 zł  wykonanie w 31.12.2021 r.
 
Gmina Bodzentyn Wykonawca DPP Białek 27-10-2020
113 Przekazanie dokumentacji technicznej oraz Oświadczeń Gminy Bodzentyn o wyrażeniu zgody na przeniesienie zgłoszenia i decyzji pozwolenia na budowę na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Gmina Bodzentyn do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 30-11-2020