Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 czerwca 2024 r.

25 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie. Środowe obrady radnych trwały ponad 4,5 godziny. Podczas kolejnej długiej sesji radni głosowali nad wieloma ważnymi uchwałami, takimi jak: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum zaufania za 2023 r., podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn za 2023 rok. W IV Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie udział wzięło 13 z 15 radnych.

 

Kolejne w tej kadencji spotkanie radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie rozpoczęło się tradycyjnie od otwarcia sesji przez przewodniczącą RM w Bodzentynie, stwierdzenia kworum, zatwierdzenia porządku obrad i przyjęcia protokołu z sesji dnia 13 maja 2024 roku. Miłym akcentem w trakcie sesji było wręczenie kwiatów przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, Dominika Dudka, oraz p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, Ewę Kołomańską, sołtysowi Śniadki, pani Anecie Mróz, za zwycięstwo i zajęcie pierwszego miejsca w XXV Krajowym Turnieju Sołtysów „Sołtys-Wąchock 2024”, organizowanym w Wąchocku w dniach 22-23 czerwca 2024 roku.

Ważnym punktem sesji było głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum zaufania. Głosowanie poprzedziło rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bodzentyn za 2023 rok - link - nikt z przybyłych radnych nie wziął udziału w debacie dotyczącej tego dokumentu. Przewiodnicząca Rady zatem przeszła do kolejnego punktu jakim było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza za 2023 r. Radni stosunkiem głosów 11 przeciw i 2 wstrzymujące się. Tym samym uchwała została odrzucona, co jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

 

W kolejnym głosowaniu radni Rady Miejskiej w Bodzentynie zagłosowali w większości za uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn za 2023 rok radni zagłosowali stosunkiem głosów 7 za i 6 przeciw. Do udzielenia absolutorium potrzebna była bezwzględna większość radnych (50% + 1 głos), co w przypadku naszej rady (15 radnych) wynosi 8 głosów. W związku z brakiem wymaganej liczby głosów Burmistrz nie otrzymał absolutorium za 2023 rok.

Przypomnijmy, że burmistrz Dominik Dudek nie sprawował władzy w 2023 roku, za który to rok Rada miała udzielić lub nie wotum zaufania oraz absolutorium.

Tradycyjnie głosowaniom towarzyszyła burzliwa wymiana zdań pomiędzy radnymi a burmistrzem.

Przed zakończeniem sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie głos zabrała Ewa Kołomańska, p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie. Przedstawiła w skrócie sytuację, jaką zastała po objęciu stanowiska. Wypowiedź można obejrzeć w materiale wideo od godziny 2:48:52 - link do nagrania z sesji . Podczas środowej sesji głos zabrała również Barbara Świetlik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach, która zaproponowała kilka rozwiązań dla dobra mieszkańców Psar oraz całej gminy, a także poprosiła o wsparcie w sprawie ukończenia rozbudowy budynku szkolnego w Psarach.

Tradycyjnie na koniec spotkania radni mieli okazję zadać pytania Burmistrzowi Dominikowi Dudkowi, który następnie udzielił na nie odpowiedzi.

 

 

Wideo dostępne w linku i poniżej: https://bodzentyn.esesja.pl/transmisja/54030/sesja-rady-miejskiej-w-bodzentynie-z-dnia-wtorek-25-czerwca-2024-r.htm

Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie czerwiec 2024 wideo

 

Podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi:

 

Głosowanie w sprawie Zatwierdzenie porządku obrad.

-  Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 10 głosów za (Arczewska Renata, Barcikowska Agnieszka, Bartkiewicz Dorota, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Krak Stanisław Marek, Pająk Mariusz, Szafraniec Krzysztof, Wilkosz Jan) 1 głos przeciw (Jasińska Lidia), Wstrzymali się (Stefańczyk Kamil, Wzorek Bogusław)

Głosowanie w sprawie Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 maja 2024 r.

-  Uchwała została przyjęta większością głosów w stosunku: 7 głosów za (Arczewska Renata, Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan), 6 głosów przeciw (Bartkiewicz Dorota, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil, Wzorek Bogusław)

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum zaufania.

-  Uchwała nie została przyjęta stosunkiem głosów: 11 głosów przeciw (Arczewska Renata, Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Stefańczyk Kamil, Szafraniec Krzysztof, Wilkosz Jan, Wzorek Bogusław), 2 głosy wstrzymujące się (Bartkiewicz Dorota, Pająk Mariusz)

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dominik Dudek nie otrzymał wotum zaufania za 2023 rok kiedy to jeszcze nie był burmistrzem. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.,

-  Uchwała została przyjęta większością głosów w stosunku: 7 głosów za (Arczewska Renata, Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan), 6 głosów przeciw (Bartkiewicz Dorota, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil, Wzorek Bogusław)

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn za 2023 r.

-  Uchwała nie została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za (Arczewska Renata, Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan), 6 głosów przeciw (Bartkiewicz Dorota, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil, Wzorek Bogusław)

Aby uchwała była prawomocna w głosowaniu za jej uchwaleniem musiało zagłosować 8 radnych (50% + 1 głos). 

 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2047

-  Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 13 głosów za (Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata, Bartkiewicz Dorota, Jasińska Lidia, Wzorek Bogusław, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil)

 

Zmian w budżecie gminy na 2024 r. 

-  Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 13 głosów za (Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata, Bartkiewicz Dorota, Jasińska Lidia, Wzorek Bogusław, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil)

 

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych

-  Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 13 głosów za (Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata, Bartkiewicz Dorota, Jasińska Lidia, Wzorek Bogusław, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil)

 

Szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

-  Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 13 głosów za (Barcikowska Agnieszka, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata, Bartkiewicz Dorota, Jasińska Lidia, Wzorek Bogusław, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil)

 

Sesja Rady Miejskiej, Rada Miejska w Bodzentynie, Burmistrz MiG Bodzentyn