Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
I Kijada Świętokrzyska - Rajd Nordic Walking po Górach Świętokrzyskich

I Kijada Świętokrzyska - Rajd Nordic Walking po Górach Świętokrzyskich

Świętokrzyski Park Narodowy, Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór oraz Kijowe Lejdis serdecznie zapraszają już 8 czerwca w sobotę na I Kijadę Świętokrzyską czyli rajd z kijkami po Górach Świętokrzyskich. Rajd odbędzie się na dwóch trasach: „Kolej na kijki” – 19,2 km; Nowa Słupia – Bodzentyn; limit 50 osób oraz „Śladem Ducha Puszczy” – 7,6 km; Święta Katarzyna – Bodzentyn; limit 50 osób. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.swietokrzyskipoziomgor.pl i dokona opłaty zgodnie z Regulaminem, dostępnym poniżej. Zapisy ruszają 21 maja o 20:00. Liczba uczestników jest ograniczona.

 

 Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/461941991220619/

Regulamin - I Kijada Świętokrzyska - Rajd Nordic WalkingCele imprezy:
- poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu Gór Świętokrzyskich, w tym Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
- promocja Nordic Walking jako popularnej formy aktywnego wypoczynku;
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- propagowanie edukacji ekologicznej terenu Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
- integracja sympatyków i pasjonatów Nordic Walking,
- integracja i współpraca osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego, stosujących i propagujących zdrowy styl życia.

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór
- Świętokrzyski Park Narodowy

Współorganizatorzy:
- Kijowe Lejdis

Termin, dystans i limit osób:
I Kijada Świętokrzyska - Rajd Nordic Walking odbędzie się 8 czerwca 2019 r. (sobota) na dwóch dystansach:
„Kolej na kijki” – 19,2 km; Nowa Słupia – Bodzentyn; limit 50 osób;
„Śladem Ducha Puszczy” – 7,6 km; Święta Katarzyna – Bodzentyn; limit 50 osób;

Program:

Trasa 1 (Nowa Słupia – Bodzentyn – 19,2 km). Trasa przebiega przyrodniczo – kulturową ścieżką edukacyjną zieloną „Śladem kolejki wąskotorowej” od Nowej Słupi do Słupskiego Weksla, stąd szlakiem niebieskim im. Edwarda Wołoszyna do Bodzentyna.
8:00 – 8:30 rejestracja Uczestników w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego
(ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn);
8:30 – 9:00 Wyjazd grupy na trasę „Kolej na kijki” do Nowej Słupi;
9:00 - START;
ok. 14:30- META.

Trasa 2 (Święta Katarzyna – Bodzentyn – 7,6 km). Trasa przebiega szlakiem turystycznym niebieskim im. Edwarda Wołoszyna od Świętej Katarzyny do Bodzentyna.
10:30 – 11:00rejestracja Uczestników w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn);
11:00 – 11:30 Wyjazd grupy na trasę „ Śladem Ducha Puszczy” do Świętej Katarzyny;
11:30- START;
ok. 14:00- META.

Uczestnictwo:
I Kijada Świętokrzyska - Rajd Nordic Walking jest wydarzeniem o charakterze turystyczno – rekreacyjnym,
Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej),
Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.swietokrzyskipoziomgor.pl
i dokona opłaty zgodnie z Regulaminem,
Wydarzenie ma charakter rekreacyjny i nie będzie dokonywany pomiar czasu.
Każda z tras będzie pokonywana wraz z instruktorem Nordic Walking, a Uczestnicy będą poruszać się w zwartej grupie,
Obowiązek posiadania własnych kijów Nordic Walking.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą od 21.05.2019 r. Maksymalna liczba Uczestników – 100 osób (po 50 uczestników na każdej trasie). Decyduje kolejność zgłoszeń, nie jest przewidziane zwiększanie liczby Uczestników w przypadku dużego zainteresowania;
Obowiązuje rejestracja online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.swietokrzyskipoziomgor.pl.Wszystkie informacje wraz z danymi do wpłaty każdy Uczestnik otrzyma po rejestracji i weryfikacji w przeciągu 24 godzin;
Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji i otrzymania wiadomości e-mail z numerem konta bankowego. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem
z listy Uczestników;
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię, Nazwisko, I Kijada Świętokrzyska; np."Jan Kowalski, I Kijada Świętokrzyska";
Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Organizatora;
Opłata wynosi 45,00 złotych;
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Świadczenia w cenie wpisowego:
- transport Uczestników z Bodzentyna na start w Świętej Katarzynie i Nowej Słupi,
- opłata za udostępnienie Świętokrzyskie Parku Narodowego
- pamiątkowy medal za ukończenie trasy,
- certyfikat udziału w wydarzeniu,
- gorący posiłek na mecie,
- ciepłe i zimne napoje na mecie,
- ognisko turystyczne,
- ubezpieczenie NNW,
- pakiet materiałów informacyjno – promocyjnych,
- obsługa na starcie i mecie,
- obsługa instruktorów Nordic Walking,
- dodatkowe gadżety w zależności od zdobytych sponsorów i partnerów,
- zabezpieczenie przez służby ratownicze,
- gwarancja fantastycznej atmosfery.

Poruszanie się po szlakach ŚPN:
- Poruszanie się ściśle po trasach Rajdu z wykorzystaniem szlaków turystycznych
i ścieżek edukacyjnych,
- Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego
i ochrony przyrody oraz przepisów poruszania się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zabrania się zakłócania ciszy,zaśmiecania trasy oraz niszczenia przyrody i infrastruktury turystycznej na trasie,
- Organizatorzy zalecają poruszanie się w zwartej grupie,
Stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatorów.

Wyposażenie obowiązkowe:
- ważny dowód osobisty,
- odpowiedni ubiór adekwatny do panującej pogody (buty do wędrówki / biegów górskich, bluza z długim rękawem, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, spodnie adekwatne do pogody),
butelka / bidon na wodę,
- włączony telefon do kontaktu z Organizatorami z numerem podanym podczas zgłoszenia oraz wpisanymi w kontaktach numerami do Organizatorów i służby ratowniczej,
prowiant w czasie pokonywania trasy wg własnego uznania,


Zasady postępowania i rezygnacja z dalszego pokonywania trasy / kontuzje:
Rezygnacja Uczestników na trasie Rajdu zobowiązuje ich do przekazania informacji o rezygnacji do Organizatorów,
Uczestnikom, którzy zrezygnują z marszu na trasie, Organizatorzy nie zapewniają dojazdu na metę,
Jeśli Uczestnik wymaga interwencji służb ratowniczych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora. Każdy Uczestnik, widząc innego Uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu ratunku w miarę swoich możliwości oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatorów o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji.

Dojazd do miejsca startu - Organizator nie zapewnia bezpłatnego transportu:
Transport własny – bezpłatny i niestrzeżony parking przy budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.

Wykorzystanie wizerunku:
Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
udostępnianie oficjalnym partnerom oraz współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji I Kijada Świętokrzyska - Rajd Nordic Walking w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o I Kijada Świętokrzyska - Rajdzie Nordic Walking.

Postanowienia końcowe:
Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas,
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu,
Każdy Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu, wynikające z winy Uczestnika,
Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis Uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie,
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby własne Organizatorów, oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem,
Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu Rajdu, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu,
W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy,
Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Rajdu.

Świętokrzyski Park Narodowy, Miasto i Gmina Bodzentyn, Góry Świętokrzyskie