Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Miasto i Gmina Bodzentyn

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r.

Od pierwszego lipca 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny zostały zatwierdzone przez Rade Miejską w Bodzentynie poprzez podjęcie uchwały Nr XII/88/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 2476). Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące nowych stawek. 

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i aktualny podział gospodarstw domowych będą obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Należy podkreślić, że mniejsze lub większe podwyżki niestety widoczne są w całym kraju. Obecne ceny przedstawiają się następująco:

Ustala się następujący podział gospodarstw domowych:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe
2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe
3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe
4) gospodarstwo domowe 4 i więcej osobowe

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny :
1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 15,00 zł /m-c
2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 26,00 zł /m-c
3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe – 33,00 zł /m-c
4) gospodarstwo domowe 4 i więcej osobowe – 40,00 zł /m-c

Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:
1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 30,00 zł /m-c
2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 52,00 zł /m-c
3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe – 66,00 zł /m-c
4) gospodarstwo domowe 4 i więcej osobowe – 80,00 zł /m-c

Zgodnie z art.6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiana innych danych), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, na podstawie art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmianie nie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III i IV kwartał 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie (gotówką lub kartą płatniczą) lub na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany na blankiecie opłaty.

Powody podwyższenia opłat:

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest niemal z dwukrotnym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.
O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W chwili obecnej koszty znacząco przekraczają wpływy, w związku z czym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

W przypadku nieruchomości wielolokalowych od 1 lipca 2019 roku będzie również obowiązywał nowy wzór deklaracji określony uchwałą Nr XII/89/2019 z dnia 29 maja 2019 roku o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana w części K). Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do oryginalnego dokumentu:  http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/dokumenty/zawiadomienie_o_zmianie_wysokoaci_stawki.pdf

Miasto i Gmina Bodzentyn