Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Wymiana wodomierzy w Gminie Bodzentyn

Wymiana wodomierzy w gminie Bodzentyn - harmonogram

W związku z podpisaną umową na początku sierpnia dotyczącą projektu „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe" w najbliższych dniach w poszczególnych miejscowościach naszej gminy odbędą się wymiany wodomierzy. Umowę na realizację przedsięwzięcia podpisała w obecności Burmistrza Dariusza Skiby Monika Jamróz – Prezes Zarządu PUK Bodzentyn Sp. z o.o. i Pani Anna Moder - właścicielka firmy P.H.U. „METERING” ANNA MODER.

Podczas masowej wymiany wodomierzy zostanie wymienione w sumie około 3,3 tysiąca sztuk urządzeń. W ich miejsce zostaną zamontowane nowoczesne wodomierze z nadajnikami radiowymi. Wodomierze, które zostały już wcześniej wymienione a nie posiadają modułu radiowego zostaną uzupełnione o tę funkcję. 

Warto zapoznać się z dokumentem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie ponieważ możliwe jest w kilku przypadkach koniecznością poniesienia kosztów związanych z wymianą wodomierza - link.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy w obiekcie w trakcie odczytu nie będzie wymagana. Ponadto radiowy odczyt będzie identyfikował awarie, wycieki oraz wszelkie nieprawidłowości pracy wodomierzy, co umożliwi szybką reakcję. W związku z realizacją inwestycji mieszkańcy będą zobligowani do umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez osobiste udostępnienie lokalu oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac. W celu usprawnienia realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram wskazujący termin i wykaz adresowy, który każdorazowo na 7 dni przed przystąpieniem do prac montażowych będzie podawany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej http://puk.bodzentyn.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Inwestycja, której wartość szacuje się na kwotę 963 878,01 zł brutto realizowana jest dzięki pożyczce  udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie preferencyjnej pożyczki. Wdrożenie systemu radiowego planowane jest do dnia 30.10.2020 r.

Harmonogram wymiany wodomierzy  w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe".

Lp.

Miejscowość

Termin wymiany wodomierzy

   Godziny pracy monterów

1.

Kamieniec

7-8 października 2019 r.

7.00-19.00

2.

Ściegnia

7-8 października 2019 r.

3.

Chrusty

7-8 października 2019 r.

4.

Kamienna Góra

8-9 października 2019 r.

5.

Parcelanci

8-9 października 2019 r.

6.

Leśna Stara Wieś

9-10 października 2019 r.

7.

Podkonarze

14-15 października 2019 r.

8.

Bodzentyn, ul. Wolności

14-15 października 2019 r.

9.

Sieradowice Pierwsze

16-17 października 2019 r.

10.

Śniadka Pierwsza

16-17 października 2019 r.

11.

Śniadka Trzecia

16-17 października 2019 r.

12.

Śniadka Parcele

16-17 października 2019 r.

13.

Sieradowice Parcele, Sieradowice Drugie, Śniadka Druga

21-22 października 2019 r.

14.

Dąbrowa Górna

23-24 października 2019 r.

15.

Dąbrowa Dolna, Celiny

28-29 października 2019 r.

16.

Grabowa

 30 październik 2019 r.

17.

Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele,  

12-15 listopad 2019 r.

W związku z wymianą konieczna może okazać się przerwa w dostawie wody.

Obiorcy usług są zobligowani do:

  1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobligowany do przeróbki instalacji w celu umożliwienia montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku braku technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza może nastąpić rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza lub ewentualna zmiana umowy na rozliczenie ryczałtowe.
  2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentujących Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza i montażu „nowego” (lub upoważnienie pisemne do podpisu innej osoby zgodnie z załącznikiem do pisma).
  4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy podczas tych czynności przestanie być konieczną. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia nowego systemu będzie regularność otrzymywanych faktur, co z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okresów rozliczeniowych w jedną płatność. Cyfryzacja odczytów wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oraz wszelkich nieprawidłowości pracy wodomierzy.

Informujemy również Odbiorców, którzy mają zamontowane wodomierze dodatkowe tzw. „podliczniki” w ramach podpisanej umowy z PUK Bodzentyn o konieczności ich wymiany na własny koszt na wodomierze z modułem radiowym W-mbus IP 68 (nie jest to konieczne w przypadku wodomierzy, które mogą współpracować z wdrażanym systemem). Istnieje możliwość wymiany podliczników przez firmę wykonującą wymianę wodomierzy głównych po cenie umownej (cena usługi wraz z materiałem wynosi):

  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1/2” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 250 zł netto + VAT,
  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3/4” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 256 zł netto + VAT.

Jeśli wodomierze dodatkowe nie zostaną wymienione na radiowe, Spółka rozważa rozwiązanie dotychczasowej umowy, w zakresie podlicznika.

Wymiana wodomierza dodatkowego (tzw. podlicznika) odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia/zlecenia złożonego przez odbiorcę lub osobę upoważnioną. Faktura za wodomierz dodatkowy zostanie wystawiona w terminie późniejszym, na etapie rozliczeń z Wykonawcą.

Odbiorcy, którzy chcieliby zamontować nowe wodomierze dodatkowe zobligowani są do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez PUK Bodzentyn na montaż wodomierza dodatkowego tzw. „podlicznika”. Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://puk.bodzentyn.pl/ bądź w sekretariacie biura na ul. Kieleckiej 83.

Miasto i Gmina Bodzentyn, PUK Bodzentyn