Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
LGD wokół Łysej Góry

Nawet 300 tyś. zł. na budowę, przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” działające na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock, ogłasza nabór nr 1/2020 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Formą wsparcia jest refundacja kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy na jedną operację wynosi od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych dofinansowanie nie może być wyższe niż 190 890,00 zł).

 

Termin naboru wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15 czerwca do 29 czerwca 2020 roku.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 1200. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Formą wsparcia jest refundacja kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy na jedną operację wynosi od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych dofinansowanie nie może być wyższe niż 190 890,00 zł).

Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1000 osób rocznie.

Warunki udzielenia wsparcia:

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty – spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń. zm.).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wskazane zostały w Lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych) stanowiących załącznik  nr 7 do Regulaminu naboru.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji – 18 pkt.

Rodzaj i wartość zakładanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu dla przedsięwzięcia I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 9

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z udostępnionych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 9000

Każdy wniosek musi zrealizować wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – minimum 1

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, korzystających z udostępnionych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – minimum 1000

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnienie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury oceny i wyboru operacji, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumentydokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje Wnioskodawcy i/lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy).

Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) 
w wersji papierowej i elektronicznej.  
Jeden egzemplarz kopii Wniosku jest zwracany Wnioskodawcy.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wynosi 1 068 209,00 złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku o udzielenie wsparcia, formularz o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” www.wokollysejgory.pl 

Załączniki:

- Regulamin naboru nr 1/2020 wraz z załącznikami

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik nr 2 Wzór umowy o przyznanie pomocy

Załącznik do umowy o przyznanie pomocy - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik  do umowy o przyznanie pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik do umowy o przyznanie pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik do umowy o przyznanie pomocy - 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o płatność

Załącznik do wniosku o płatność – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 4 Procedura wyboru i oceny operacji

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji formalnej wniosku

Załącznik nr 6 Regulamin Pracy Rady

Załącznik nr 7 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Załącznik nr 8 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020

Załącznik nr 9 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry")

Milena Mazur-Moskal

LGD Wokół Łysej Góry, Inwestycje, Łysogóry