Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Świętokrzyski Park Narodowy wprowadza całoroczne opłaty za wstęp

Świętokrzyski Park Narodowy wprowadza całoroczne opłaty za wstęp

Od stycznia 2021 roku opłaty za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego będą pobierane przez cały rok - sprzedaż online. Dotąd opłaty były pobierane przez kilka miesięcy w roku od kwietnia do października, jedynie w punktach przy wejściach do ŚPN. Nadal z bezpłatnych wycieczek po terenie ŚPN mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta i gminy Nowa Słupia oraz gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów. Mieszkańcy wskazanych gmin muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość lub zaświadczenie o zameldowaniu. 

 

Bilety online do Świętokrzyskiego parku Narodowego : https://swietokrzyskipn.eparki.pl/

Oświadczenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dla mieszkańców gmin z otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego: 

"W związku z wprowadzeniem przez Świętokrzyski Park Narodowy nowych zasad pobierania opłat za wstęp do ŚPN – sprzedaż całoroczna, informujemy, że na podstawie ustawy o ochronie przyrody z opłat za wstęp do ŚPN zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta i gminy Nowa Słupia, gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów.

Dodatkowo Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach własnych kompetencji umożliwił bezpłatne zwiedzanie obiektu edukacyjnego – Galeria widokowa na gołoborzu na Łysej Górze dla w/w osób.

Aby wejść bezpłatnie na teren ŚPN oraz Galerię widokową należy posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub zaświadczenie o zameldowaniu).

Uprzejmie informujemy, że dokumenty tożsamości  można okazać także na ekranie swojego telefonu instalując aplikację mObywatel.  Zaświadczenie o zameldowaniu można pobrać w postaci elektronicznej korzystając  ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu.

Mając dokument potwierdzający, że jesteś mieszkańcem uprawnionym do bezpłatnego wstępu do ŚPN, w punkcie poboru opłat otrzymasz potwierdzenie bezpłatnego wejścia na teren ŚPN. Potwierdzenie to należy zachować do kontroli przez pracowników Parku lub osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego w ŚPN.

Nowe zasady pobierania opłat będą obowiązywać od stycznia 2021 roku. 

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/bilety/ oraz w aktualnym zarządzeniu dyrektora  ŚPN w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania."

Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego:

Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. z 2013 r.  400):

 • na odcinku szlaku czerwonego Święta Katarzyna – Huta Szklana,
 • na odcinku szlaku czerwonego Święty Krzyż – Trzcianka,
 • na odcinku szlaku niebieskiego Nowa Słupia – Święty Krzyż.

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary wynosi:

 • 8,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
 • 4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
 • osoby wymienione w art. 12 pkt. 7 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) otrzymają potwierdzenie bezpłatnego wejścia na teren ŚPN po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień z opłat takich osób. Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.

Jednodniowe bilety wstępu, zakupione poprzez:

 • sprzedaż online (za pomocą systemu sprzedaży umieszonego w sieci internet) - https://swietokrzyskipn.eparki.pl/
 • sprzedaż offline (za pomocą systemu sprzedaży w punktach poboru opłat, w kasie Muzeum, kasie dyrekcji ŚPN);
 • sprzedaż mobilną (za pomocą systemu sprzedaży na płatnych odcinkach szlaków); - https://swietokrzyskipn.eparki.pl/
 • upoważniają w tym samym dniu, do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, na ścieżki edukacyjne oraz do zakupu biletu ulgowego lub specjalnego na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.

Opłaty za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego są pobierane przez cały rok przy czym:

 • sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę
 • sprzedaż offline odbywa się minimum od 1 kwietnia do 31 października w następujących punktach poboru opłat:
  • przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi
  • przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,
  • przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze,
  • w kasie Muzeum ŚPN na Łysej Górze (w dniach i godzinach pracy Muzeum)
  • w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok (w dniach i godzinach pracy dyrekcji),
 • sprzedaż mobilna może odbywać się przez cały rok na wszystkich płatnych odcinkach szlaków z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego na wszystkich płatnych szlakach i odcinkach szlaków,

Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo ŚPN.

W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat, zwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź offline na płatnym odcinku szlaku lub ścieżki edukacyjnej w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze szlaku, bądź mobilnie u osoby upoważnionej do pobierania opłat (kasjer mobilny).

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera/kasjera mobilnego (sprzedaż offline) lub bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (sprzedaż online). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.

Zgodnie z art. 12 pkt. 7 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 55 z późń. zm.) z opłat za wstęp do Parku zwolnione są następujące osoby:

 • dzieci w wieku do 7 lat;
 • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
 • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów
 • osoby udające się do miejsc kultu religijnego,
 • członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Zgodnie z art. 12 pkt. 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U. 2020 poz. 55 z późń. zm.) do zakupu biletu ulgowego uprawnione są następujące osoby:

 • uczniowie szkół i studenci,
 • dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
  1. szkołach prowadzonych  przez  organizacje społeczne  za  granicą zarejestrowanych  w bazie  prowadzonej  przez  upoważnioną  jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  2. szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  3. sekcjach polskich   funkcjonujących   w szkołach   działających w systemach oświaty innych państw,
  4. szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół  Europejskich, sporządzonej  w Luksemburgu  dnia  21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10)
 • emeryci i renciści,
 • osoby niepełnosprawne,
 • żołnierze służby czynnej.

Teren ŚPN jest udostępniony do zwiedzania zgodnie z Regulaminem zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych.

Punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN:

  1. Brama wejściowa do ŚPN w Nowej Słupi.
   Punkt czynny od minimum 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
  2. Wejście na szlak czerwony w Świętej Katarzynie przy źródełku Św. Franciszka.
   Punkt czynny od minimum 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
  3. Galeria widokowa na gołoborzu.
   Punkt czynny od minimum 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
  4. Kasa ŚPN w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
   Sprzedaż biletów do ŚPN w dniach i godzinach pracy dyrekcji. Przez cały rok w Kasie ŚPN są do nabycia wydawnictwa  przyrodnicze oraz pamiątki.

Świętokrzyski Park Narodowy, Miasto i Gmina Bodzentyn, Łysica