Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

25 czerwiec 2021

Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej. Podczas blisko pięciogodzinnej sesji oprócz tradycyjnych głosowań i rozmów miały miejsce dwa szczególne wydarzenia. Pierwszym z nich było wręczenie nagród dla Sołtysów Roku, którymi w naszej gminie zostali Krzysztof Arczewski oraz Magdalena Ślusarczyk. Druga zaś dotyczyła udzielenia przez większość Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie Burmistrzowi Dariuszowi Skibie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium głosowało 13 radnych z czego 11 głosów była za, 1 przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się. 

Głosowanie nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok dla Burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej jest bardzo ważne, ponieważ Radni podsumowując ubiegły rok pracy Burmistrza udzielają lub nie udzielają mu absolutorium na kontynuowanie swoich działań w nadchodzącym roku. W przypadku nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu burmistrzowi, rada gminy może bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. W naszej gminie burmistrz już tradycyjnie uzyskał większość głosów za co pozwoli na kontynuowanie pracy w kolejnym roku. 

Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba musiał wcześniej opuścić posiedzenie sesji, dlatego Radni złożyli podziękowania na ręce Z-cy Burmistrza Andrzeja Jarosińskiego za dotychczasową ciężką pracę na rzecz Miasta i Gminy Bodzentyn, mającą na celu nieustanne polepszanie jakości życia wszystkich mieszkańców.

Zobacz porządek obraz z relacją minuta po minucie - link