Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Węgiel z urzędu gminy w Bodzentynie

Zakup preferencyjnego paliwa stałego-węgla w gminie Bodzentyn. Ruszył nabór wniosków

Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn od 14 listopada 2022 r. mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawionym gospodarstwie domowym będzie mogła kupić od samorządu węgiel po cenie nie wyższej niż 2000 zł/tona. Sprzedaż węgla na terenie MiG Bodzentyn będzie możliwa w dwóch partiach, do końca 2022 roku oraz od 1 do 31 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,  Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że Gmina Bodzentyn w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu węgla. Ogłoszenie w tej sprawie znajduje się na stronie Gminy Bodzentyn w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przystąpienie Gminy Bodzentyn do programu preferencyjnego zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych stwarza możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez uprawnionych mieszkańców gminy.

Węgiel w preferencyjnej cenie 2 000 zł za tonę będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).  

W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach:

1)     do końca 2022 r.,

2)     od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych tj. dwie transze po 1,5 tony. 

Prawa zakupu węgla od samorządu nie będą mieć osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu tj. 1,5 t.  Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca tego roku. W sytuacji kiedy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy  składać od 14 listopada 2022r. na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Miasta Gminy Bodzentyn , ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn w godzinach pracy Urzędu lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

UWAGA!

Osoby, które składały do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie zapotrzebowanie na węgiel, w celu dokonania zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prawo składania wniosku mają również osoby, które nie złożyły zgłoszenia zapotrzebowania na zakup węgla.

Wzór wniosku o zakup - pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zakupu paliwa stałego przez mieszkańców zostaną przedstawione na stronie internetowej www.bodzentyn.pl po podpisaniu przez Gminę umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu węgiel, zgodnie z ustawą  z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022, poz. 2236).

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miasto i Gmina Bodzentyn