Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Poznaliśmy wynagrodzenie Radnych i Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2024 r.

28 maja 2024 roku o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn rozpoczęła się III Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie. Spotkanie radnych poprzedziło wystąpienie Tomasza Plebana nowo wybranego Starosty Powiatu Kieleckiego oraz wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Bodzentynie, Wiesławę Kupis, nowo wybranej radnej, Pani Dorocie Bartkiewicz, zaświadczenia o wyborze oraz ślubowanie radnej. W sesji po raz pierwszy udział wzięło wszystkich 15 wybranych radnych na kadencję 2024-2029.

Sesje Rady Miejskiej w Bodzentynie mają to do siebie, że rzadko trwają krótko. Nie inaczej było podczas wtorkowej sesji, która trwała około 4 godzin. W trakcie głosowań Burmistrz Dominik Dudek krótko przedstawił Raport o Stanie Gminy za 2023 rok i zapowiedział osobną dyskusja podczas czerwcowej sesji absolutoryjnej na której dokładnie zostanie przeanalizowany raport. Na sali oprócz radnych pojawiła się również Skarbnik Miasta i Gminy Bodzentyn Pani Danuta Kopeć, która krótko przedstawiła sytuację finansową gminy. Burmistrz oraz radni Rady Miejskiej w Bodzentynie podczas sesji mieli okazję wysłuchać i zadać pytania Prezes PUK Bodzentyn, Pani Monice Jamróz. Pytania dotyczyły głównie poziomu zadłużenia spółki,  aktualnego stanu konta i planów jakie ma spółka na obniżenie długu.

 

Podczas długiego i wyczerpującego spotkania radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024– 2047,

-  Uchwała została przyjęta większością głosów w stosunku głosów: 14 za (Barcikowska Agnieszka, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata, Bartkiewicz Dorota, Czarnecki Michał, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil)1 głos wstrzymujący się  (Wzorek Bogusław)

 

b) zmian w budżecie gminy na 2024 r.,

Uchwała została przyjęta większością głosów w stosunku głosów: 14 za (Barcikowska Agnieszka, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata, Bartkiewicz Dorota, Czarnecki Michał, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Stefańczyk Kamil)1 głos wstrzymujący się  (Wzorek Bogusław)

 

c) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bodzentynie,

- uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych

 

d) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bodzentynie,

- uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych

 

e) ustalenia składu osobowego Komisji Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Bodzentynie,

- uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych

 

f) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Bodzentynie,

- uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych

 

g) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Bodzentynie, 

- uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych

 

h) ustalenia składu osobowego Komisji Promocji i Turystki Rady Miejskiej w Bodzentynie, 

- uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych

 

i) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,

- Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn obyło się bez żadnej debaty. Radni zaproponowali Burmistrzowi wynagrodzenie w wysokości 10 250 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz 3150 zł dodatku funkcyjnego. Burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatek za wieloletnią pracę. Uchwała została przyjęta większością głosów w stosunku głosów:

- 6 za przyjęciem (Bartkiewicz Dorota, Czarnecki Michał, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Szafraniec Krzysztof, Wzorek Bogusław),

- 1 przeciw przyjęciu (Stefańczyk Kamil),

- 8 głosów wstrzymujących się (Barcikowska Agnieszka, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata)

 

j) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie, 

- Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych RM w Bodzentynie poprzedził wniosek radnego Bogusława Wzorka, który zaproponował obniżenie wysokości diet na poziomie: Przewodniczący Rady- 1000 zł, Wiceprzewodniczący -600 zł, Przewodniczący Komisji - 520 zł, pozostali radni 400 zł.

Wniosek ten został odrzucony stosunkiem głosów:

- 7 za przyjęciem (Bartkiewicz Dorota, Czarnecki Michał, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Stefańczyk Kamil, Szafraniec Krzysztof, Wzorek Bogusław),

- 7 przeciw przyjęciu (Barcikowska Agnieszka, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan)

- 1 głos wstrzymujący się (Arczewska Renata).

 

Po odrzuceniu tego wniosku przeprowadzono drugie głosownie, w którym ustalono wysokość diet dla radnych w wysokości: Przewodniczący Rady- 2147 zł, Wiceprzewodniczący - 1288 zł, Przewodniczący Komisji - 1160 zł, Członek Komisji - 1031 zł, pozostali radni 215 zł.

Wniosek ten został przyjęty stosunkiem głosów:

- 8 za przyjęciem (Barcikowska Agnieszka, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian, Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan, Arczewska Renata),

- 6 przeciw przyjęciu (Bartkiewicz Dorota, Czarnecki Michał, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Stefańczyk Kamil, Wzorek Bogusław)

- 1 głos wstrzymujący się (Szafraniec Krzysztof).

 

k) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2024 roku,

- uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych

 

l) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

- na przedstawicieli zostało zgłoszonych 2 radnych: Stanisław Marek Krak oraz Agnieszka Barcikowska. W głosowaniu zwyciężyła Radna Agnieszka Barcikowska stosunkiem głosów 8:7 co oznacza, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie zostanie przedstawicielem Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

 

Na zakończenie sesji tradycyjnie przyszedł czas na wolne wnioski i zapytania. Radni zadali Burmistrzowi Dominikowi Dudkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących m.in. Funduszu Sołeckiego, usuwania azbestu z terenu gminy, koszenia traw, budowy dróg, remontu parkingu w Świętej Katarzynie, realizacji zadań zapoczątkowanych przez poprzednią władzę, oświetlenia ulicznego, odbioru opon od ciągników rolniczych, a nawet sponsorów nadchodzącego Dnia Dziecka i Dnia Radości w Bodzentynie.

 

Całość nagrania dostępna jest w linku: III sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2024 r.

Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie maj 2024

Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miasto i Gmina Bodzentyn, Rada Miejska w Bodzentynie