Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

II edycja projektu Zimowe Wyczyny z Bodzentyńskiej Doliny

Zapraszamy na zajęcia sportowe dla uczniów, których celem jest upowszechnianie sportów zimowych. Projekt realizowany jest przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn, i współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz  Ośrodek narciarski BABA JAGA w Bodzentynie. Zgłoszenia do projketu można skłądać maksymalnie do 10 stycznia w Sekretariacie ZSP nr 1 w Bodzentynie. Zachęcamy do udziału.


Kliknij i pobierz załącznik, który należy złożyć w Sekretariacie ZSP nr 1 w Bodzentynie

 1. Projekt ma na celu popularyzację sportów zimowych. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych takich jak narciarstwo zjazdowe i snowboard. Celem jest wdrożenie młodych ludzi do aktywności oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych w tak trudnym wieku rozwojowym jakim jest okres dojrzewania. Projekt zapewni młodym ludziom zamieszkałym w naszym środowisku warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego co sprzyja procesowi wychowania i socjalizacji oraz przygotowuje młode pokolenie do mądrego wykorzystania czasu wolnego.
 2. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki na stoku narciarskim "Baba Jaga" w Bodzentynie a w przypadku braku warunków atmosferycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie.
 3. Uczniowie zgłoszeni do projektu zostaną podzieleni na trzy grupy w przypadku zajęć odbywających się na stoku narciarskim:

 I NARCIARSTWO ZJAZDOWE GRUPA POCZĄTKUJĄCA

II NARCIARSTWO ZJAZDOWE GRUPA ZAAWANSOWANA

III GRUPA SNOWBOARDOWA

 1. Zajęcia wszystkich grup odbywać się będą w poniedziałki i czwartki w godzinach: 15.30 – 17.00 na stoku narciarskim "Baba Jaga" w Bodzentynie W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie (gry sportowe, kulturystyka, fitness, taniec, strzelectwo sportowe i inne).
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska pracująca na stoku narciarskim "Baba Jaga" a w przypadku zajęć alternatywnych nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie.
 4. Rodzice, prawni opiekunowie uczestników projektu zobowiązani są do przywiezienia i odwiezienia swoich dzieci na i z miejsca wyznaczonych zajęć.
 5. Każdy uczestnik zajęć jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas tych zajęć.
 6. Podczas trwania projektu wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 7. Uczestnicy projektu oraz ich rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.
 8. Uczestnik zajęć ma prawo:

- aktywnie i bezpiecznie ćwiczyć

- brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych podczas trwania projektu

- zabierać głos w sprawach programu i organizacji zajęć

- korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych

 1. Uczestnik projektu ma obowiązek:

- szanować godność własną i innych

- dbać o higienę i kulturę osobistą

- dbać o ład i porządek w miejscach ćwiczeń

 - przestrzegać ramowego planu zajęć

- wykonywać polecenia instruktorów i wychowawców

- niezwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości zdrowotne i urazy wychowawcy lub instruktorowi

- w przypadku zauważenia innego zagrożenia natychmiast powiadomić opiekuna grupy lub osobę dorosła

 1. Uczestnikom projektu zabrania się:

- samowolnie opuszczać teren szkoły, miejsca ćwiczeń

- poruszać po drogach bez opieki wychowawcy

- palić tytoniu

- spożywać napojów alkoholowych

- zażywać środków odurzających

 1. Uczestnik projektu za wzorową postawę może otrzymać wyróżnienie w postaci dyplomu lub nagrody rzeczowej.
 2. Uczestnik projektu za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących regulaminów może zostać ukarany upomnieniem, naganą, wysłaniem listu do szkoły i rodziców lub wydaleniem z projektu.
 3. Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestnika projektu bez opieki.
 4. W projekcie weźmie udział spełniających następujące wymagania:

- są uczniami szkoły podstawowej rok urodzenia 2007 i starsi, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej znajdujących się w Bodzentynie

- dysponują sprzętem narciarskim/snowboardowym na potrzeby prowadzonych zajęć na stoku narciarskim (obowiązkowo kask)

- zadeklarują punktualny udział w zajęciach programowych w dniach i godzinach zawartych w regulaminie pkt.4

- w terminie do 10 stycznia wypełnią prawidłowo dokumenty stanowiące załącznik do regulaminu i do godz. 15.00 złożą je w Sekretariacie ZSP Nr 1 w Bodzentynie.

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc po spełnieniu warunków formalnych decyduje kolejność wpływu dokumentów.
 2. Planowany termin rozpoczęcia projektu to 16 styczeń 2017r. (poniedziałek). W projekcie zaplanowano 10 spotkań na stoku narciarskim  (spotkania ustalane w zależności od warunków pogodowych max do końca marca 2017r).