Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Burmistrz MiG Bodzentyn z absolutorium

Burmistrz Dariusz Skiba w poniedziałek 28 maja otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Absolutarium udzieliło 12 z 15 Radnych MiG Bodzentyn, trzech było nieobecnych. Udzielone przez Radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Bodzentyn.

 Ubiegłoroczne wydatki wyniosły ponad 48,6 mln zł, co stanowiło 94,19% zakładanego plany, zaś dochody wyniosły 46 598 638,58, co stanowi 97,37% zakładanego planu. Przychód Gminy wyniósł ponad 3,3 mln zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł ponad 17,8 mln zł, z czego zadłużenia z tytułu kredytów to 14,8 mln oraz papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona: 3,08 mln.

 

Ponadto Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2047,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
  • wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie utworzenia Sieradowickego Parku Krajobrazowego,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny (zachowanie płynności finansowej) do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”,
  • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018.
  • przekazania w formie darowizny samochodu osobowego Opel Astra Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z. o. o.
  • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Więcej o absolutorium:

Komisja rewizyjna, w której skład wchodzi pięciu radnych: Jan Zygadlewicz, Józef Kołomański, Zofia Gliwa, Jerzy Tofil i Ryszard Tusień, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawozdaniach z wykonania budżetu, a także informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 4 Radnych, nikt nie był przeciwny, Radny Józef Kołomański wstrzymał się od głosowania.

Komisja rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do realizacji poszczególnych zadań i przedstawionych sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrza, zgodnie z prawem podlegał zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie go zaopiniowała.

Następnie pozostałe komisje Rady Miejskiej (Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego; Zdrowia, Oświaty i Kultury; Promocji i Turystyki; Rolnictwa i Spraw Samorządowych) również pozytywnie zaopiniowały sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Podczas sesji absolutoryjnej, która zgodnie z prawem musi zostać podjęta najpóźniej do 30 czerwca, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium.

Źródło: bodzentyn.pl