Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rewitalizacja Bodzentyna

O krok od realizacji II etapu rewitalizacji Bodzentyna

Cztery lata trwała praca, dzieki której dziś w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn Burmistrz Dariusz Skiba podpisał umowę z wykonawcą FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA ,, KDBUD’’ KRZYSZTOF DYCHAŁA z Rakowa na rewitalizację miasta Bodzentyn. Wartość projektu wyniesie 6.639 914,50 zł brutto. Zakończenie rewitalizacji zaplanowane jest na listopad 2022. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie zlecił Wykonawcy do realizacji zamówienie pn. „Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II - ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania. Są to: 

Zadanie 1: „Przebudowa ul. Kościelnej, budowa parkingu na działce nr 3235, 3234/6, budowa placu targowego na działce nr 733/2 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury” w tym:

Budowę drogi wewnętrznej – ul. Kościelnej o długości 70,0 m;

Budowę obustronnego chodnika;

Budowę parkingu dla samochodów osobowych w ilości 58 szt.;

Budowę placu targowego;

Budowę szaletu miejskiego o powierzchni 35,0 m2

Budowę elementów małej architektury;

Budowę sieci kanalizacji deszczowej;

Budowę sieci oświetlenia ulicznego;

Budowę kanału technologicznego;

Budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej elektroenergetycznej;

Wycinkę kolidujących drzew i krzewów;

Rozbiórkę obiektów budowlanych

Zadanie 2: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy ulicy Langiewicza (dł. 130m) tj:

odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników z kostki granitowej po budowie

i przebudowie infrastruktury na powierzchni ok. 1329 m2 w obrębie działek 2984/1, 2985, 4316

odtworzenie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na pow. ok. 594 m2, chodników z kostki betonowej ok. 16m2 oraz krawężników betonowych przy budowie i przebudowie infrastruktury 2984/2, 2982, 2970,

budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej, zgodnie z projektami branżowymi Dział 2, 3, 4 Projektu budowlanego, w tym:

Budowę kanalizacji deszczowej Ø300-400 o dł. 295mb na działkach 2984/1, 2984/2, 2982, 2970, 2985

Budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego na dł. ok. 123m na działce 2984/1 oraz budowa przyłączenia kablowego do sieci na dł. ok. 23m na działkach 2984/1, 2984/2.

Przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na linie kablową na działkach 2984/1, 2984/2 na długości łącznie ok. 102 mb.

Budowę nowego odcinka sieci wodociągowej Ø125 wraz z przyłączami do budynków oraz rozbiórka istniejącej sieci na działkach 2984/1, 2984/2 na długości łącznie ok. 136m,

Budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 oraz przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z nowymi i istniejącymi przyłączami na działkach 4316, 2984/1, 2984/2 na dł. łącznie ok. 173mb,

Budowę kanalizacji kablowej (kanału technologicznego) na długości ok. 231mb.

Zadanie 3: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy włączenia ulicy Langiewicza i Armii Krajowej do drogi wojewódzkiej Nr 752 (od km 14+698 do km 14+712):

odtworzenie nawierzchni jezdni (nawierzchnia bitumiczna) na pow. ok. 145 m2, chodników z kostki betonowej ok. 14,5m2 oraz krawężników betonowych przy budowie i przebudowie infrastruktury podziemnej na działce 2984/2,

budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej zgodnie z projektami branżowymi Dział 2, 3, 4 Projektu budowlanego w tym:

Budowę kanalizacji deszczowej Ø300-400 o dł. 13 mb,

Przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na linie kablową dł. ok. 13,5m,

Budowę przyłącza wydzielonego oświetlenia ulicznego ulicy Langiewicza,

Przebudowę polegająca na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej Ø125 wraz z przyłączami na dł. ok. 11 m,

Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na budowie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na długości łącznie ok. 23,5mb,

Budowę kanału technologicznego na długości ok. 13,5 mb.

Zadanie 3: Budowa odwodnienia ul. Pasieka i odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w msc. Bodzentyn gm. Bodzentyn:

odtworzenie nawierzchni jezdni (o nawierzchni bitumicznej) o dł. 143 mb na pow. ok. 576 m2

budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø400mm – 96,3 m, Ø500mm - 59,9 m, Ø600mm -165,5 m ze studniami rewizyjnymi Ø1200mm, Ø1500mm, Ø2000mm i studzienkami ściekowymi Ø500mm wraz z włączeniem ich poprzez przykanaliki z rur PCV Ø200mm do kanalizacji deszczowej;

budowa separatora lamelowego PSW LAMELA 30/300 wraz z osadnikiem Ø200cm V = 3,5 m3;

zakończenie kanalizacji deszczowej wylotem betonowym prefabrykowanym z kratą zabezpieczającą do rzeki Psarki.

Przebudowę polegająca na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej Ø125 wraz z przyłączami na dł. ok. 11 m,
Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na budowie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na długości łącznie ok. 23,5mb,
Budowę kanału technologicznego na długości ok. 13,5 mb.
Zadanie 3: Budowa odwodnienia ul. Pasieka i odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w msc. Bodzentyn gm. Bodzentyn:
odtworzenie nawierzchni jezdni (o nawierzchni bitumicznej) o dł. 143 mb na pow. ok. 576 m2
budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø400mm – 96,3 m, Ø500mm - 59,9 m, Ø600mm -165,5 m ze studniami rewizyjnymi Ø1200mm, Ø1500mm, Ø2000mm i studzienkami ściekowymi Ø500mm wraz z włączeniem ich poprzez przykanaliki z rur PCV Ø200mm do kanalizacji deszczowej;
budowa separatora lamelowego PSW LAMELA 30/300 wraz z osadnikiem Ø200cm V = 3,5 m3;
zakończenie kanalizacji deszczowej wylotem betonowym prefabrykowanym z kratą zabezpieczającą do rzeki Psarki.
 
Źródło: UMiG Bodzentyn. 

Bodzentyn, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Rewitalizacja Bodzentyna, II etap rewitalizacji Bodzentyna