Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26.03.2021 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26.03.2021 r.

26 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie. W trzeciej tegorocznej sesji udział wzięło 14 Radnych oraz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Beata Dulęba,  Burmistrz Dariusz Skiba i Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński.  Podczas pierwszej części zdalnej sesji, Radni wysłuchali sprawozdań z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn między sesjami za I kwartał 2021 r., z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzentynie za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020r., oraz sprawozdania za rok 2020 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2012-2020. 

Dodatkowo została przedstawiona informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn za 2020 r. na postawie sprawozdań odpowiednich służb,  raport z prowadzonej działalności za okres 01.01.2020 r. - 31.12.12.20 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie,  sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020 r., oraz informacja nt. wydatków z funduszu sołeckiego 2020.

Druga część sesji została poświęcona na głosowanie nad ustawami.

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
c) udzielenia dotacji celowej,
d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
f) zmiany w uchwale Nr I/7/20211 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych,
g) nieuwzględnienia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
h) nieuwzględnienia petycji dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego,
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
j) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026,
k) zmiany statutu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
l) zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIV/196/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzniesienia pomnika wraz z tablicą pamiątkową.,
m) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2021 roku.

Tradycyjnie na zakończenie sesjia Rady Miejskiej w Bodzentynie przyszedł czas na wolne wnioski i zapytania. 

Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Rada Miejska w Bodzentynie